กรรมคือ การกระทำ ไม่ว่าจะดี หรือเลว มันก็คือกรรม
เพียงแต่ว่าถ้าทำดี ก็เป็นกรรมดี ถ้าทำชั่ว ก็เป็นกรรมชั่ว หรือที่เราเรียกกันว่า "บาป"
และคำๆ นี้มันจะติดตัวคุณไปจนกว่าคุณจะใช้กรรมหมด เพราะโลกนี้ไม่มีคำว่า "ทำบุญล้างบาป"

หน้าแรก | หลักธรรม | แก้กรรม | บาป | บทสวด

วันเสาร์

การถือศีล 5

ศีล 5 หรือเบญจศีล

จริง ๆ แล้วศีล 5 นั่นเป็นศีลขั้นพื้นฐานที่คุณสามารถที่จะปฏิบัติได้ เพราะถ้าคุณสามารถปฏิบัติศีล 5 ไ้ด้ก็จะเกิดผลดีตามมากับตัวคุณ

เมื่อคุณคิดที่จะถือศีล 5 เรามาดูผลที่เรากระทำว่าจะเกิดผลเช่นไร
การรักษาศีล เป็นการสำรวมกาย วาจา และใจ เพื่อขัดเกลากิเลสให้เบาบางลง ทั้งนี้ยังส่งผลให้กับผู้ที่รักษาศีลทั้งในชาตินี้ และชาติหน้าอีกด้วย คือชาตินี้เราก็จะได้อยู่เย็นเป็นสุข เมื่อเราได้เสียชีวิตไปแล้วศีลย่อมส่งผลให้เรา ดังที่เราเคยได้ยินกันว่า เมื่อได้ตายไปแล้ว แต่เศษบุญยังคงอยู่ ก็อาจจะมาเกิดยังในชาติปัจจุบัน ดังนี้
  • ผู้รักษาศีลข้อที่ 1 การไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ด้วยเศษของบุญนี้ เมื่อเรามาเกิดในชาตินี้ย่อมทำให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใด ๆ อายุก็ยืน คือไม่เสียชีวิตในก่อนวัยอันสมควร
  • ผู้รักษาศีลข้่อที่ 2 ไม่ถือเอาทรัพย์สินของผู้อื่น ที่เจ้าของไม่เต็มใจที่จะให้ ด้วยเศษของบุญนี้ เมื่อเรามาเกิดในชาตินี้ ย่อมเกิดในตระกูลที่ดีมีฐานะร่ำรวย มั่งมีทรัพย์สิน
  • ผู้รักษาศีลข้อที่ 3 ไม่ล่วงประเวณีในคู่ครองของคนอื่น ด้วยเศษของบุญนี้ เมื่อเรามาเกิดในชาตินี้ ก็จะประสบโชคดีในเรื่องของความรัก ไม่ว่าจะเกี่ยวกับลูกเต้า ซึ่งก็จะว่านอนสอนง่้าย ไม่ดื้อด้าน อีกทั้งยังนำชื่อเสียงที่ดีมาสู่วงศ์ตระกูล
  • ผู้รักษาศีลข้อที่ 4 ไม่กล่าวมุสา หรือการโกหก ด้วยเศษของบุญนี้ เมื่อเรามาเกิดในชาตินี้ จะทำให้เป็นผู้ที่มีเสียงที่ไพเราะ พูดจานิ่มนวลชวนฟัง มีเหตุและมีผล พูดง่าย ๆ ก็คือ มีวาทะศีลในการพูด
  • ผู้รักษาศีลข้อที่ 5 การไม่ดื่มสุราเมรัย ด้วยเศษของบุญนี้ เมื่อเรามาเกิดในชาตินี้ ย่อมมีปัญญาดี มีความคิดแจ่มใส ไม่เป็นคนวิกลจริต ไม่มีโรคที่เกี่ยวกับสมอง หรือโรคปัญญาอ่อนเป็นต้น

คราวนี้เรามาดูเกี่ยวกับศีล 5
  1. ปาณาติปาตา เวรมณี คือ เว้นจากการฆ่า เว้นจากการใช้ให้ฆ่าผู้อื่น
  2. อทินนาทานา เวรมณี คือ เว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของมิได้ให้ คือ จากการขโมย
  3. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี คือ เว้นจากการประพฤติผิดในกาม
  4. มุสาวามา เวรมณี คือ เว้นจากการพูดเท็จ พูดอะไรที่ไม่ตรงกับความจริง
  5. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี คือ เว้นจากการดื่มน้ำเมา คือ สุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาืท และเว้นจากสิ่งเสพติดให้โทษทั้งหลาย

ถ้าเรา ๆ สามารถถือศีล 5 นี้ได้ ก็จะทำให้ประสบสุขโชคดีทั้งในชาตินี้ และชาติหน้า1 ความคิดเห็น: